ADD:399#,Binshui West Road, Xiqing District, Tianjin, P.R. China 

P.C :300387

Email :membrane@tiangong.edu.cn

Website :http://membrane.tiangong.edu.cn